Algemene cursus- en leveringsvoorwaarden

Hieronder staan onze Algemene cursus- en leveringsvoorwaarden. Deze zijn ook als PDF te downloaden.

1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle met Coöperatie Maurik Paragliding u.a. (hierna te noemen Maurik Paragliding) af te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en materialen, te leveren diensten, cursussen en/of bemiddeling.

Bedoelde overeenkomst komt tot stand zodra men mondeling of schriftelijk een bestelling heeft geplaatst voor een product of dienst, een betaling heeft verricht, men zich schriftelijk of digitaal heeft aangemeld voor een cursus of producten in ontvangst heeft genomen.

2 Prijzen

De door Maurik Paragliding gehanteerde prijzen zijn netto en inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Gepubliceerde prijzen in prijslijsten, zowel op schrift als digitaal (internet o.a.) zijn indicatief en kunnen door Maurik Paragliding elk moment worden gewijzigd, indien marktomstandigheden of productkosten daartoe aanleiding geven.

3 Levertijd

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of het recht om de goederen bij ontvangst te weigeren.

4 Levering

De levering geschiedt vanaf het adres van Maurik Paragliding, tenzij anders overeengekomen. Vervoer van goederen vanuit Maurik Paragliding naar een door de koper aangegeven plaats geschiedt voor rekening van koper.

5 Reclames

Indien binnen 14 werkdagen na levering van de goederen schriftelijk klachten van uiterlijke of anderszins direct waarneembare gebreken ter kennis van Maurik Paragliding zijn gebracht worden deze in behandeling genomen.

6 Betaling

Betaling dient direct bij of voor levering van de goederen te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien goederen op krediet worden geleverd, dient binnen 8 dagen na factuurdatum betaling te geschieden.

De betalingsverplichting schort niet op bij eventuele reclames. Zonder verdere sommatie is de koper bij overschrijding van de betalingstermijn van 8 dagen of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente en de incassokosten verschuldigd, ter grootte van 10% van de factuurwaarde met een minimum van €100,-

7 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Maurik Paragliding totdat alle vorderingen van Maurik Paragliding op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang de goederen nog eigendom zijn van Maurik Paragliding is het de koper niet toegestaan deze goederen te vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.

8 Garantie

Conform de voorwaarden van de producent verleent Maurik Paragliding, in geval van gebreken aan de geleverde goederen, een garantie op het herleveren of herstellen van de goederen. Indien de goederen onoordeelkundig zijn gebruikt, bloot gesteld zijn aan extreme omstandigheden of indien blijkt dat aan de goederen reparaties zijn uitgevoerd door derden, vervalt het recht op garantie. Afwijkende garantievoorwaarden kunnen worden overeengekomen bij verkoop van gebruikte goederen.

9 Risico

Het beoefenen van een luchtsport zoals Paragliding kan gevaarlijk zijn. Verkeerd gebruik of gebruik van beschadigde producten kan fataal zijn. Iedere klant van Maurik Paragliding verplicht zich voor ieder gebruik, in overeenstemming met voorschriften van de KNVvL, het bij Maurik Paragliding gekochte product te inspecteren, zich van het de geschiktheid te overtuigen voor het doel waarvoor het is gekocht en zorgvuldig te controleren op beschadigingen of onvolkomenheden.

10 Cursusvoorwaarden

a. Maurik Paragliding is een door de KNVvL erkende opleidingsinstantie schermvliegen. Alle opleidingen worden conform het basis opleidingsplan Schermvliegen verzorgd.

b. De betalingstermijn is 14 dagen.

c. Na de aanmelding beoordelen wij uw aanvraag. Mocht de aanmelding door ons aanvaard worden zullen wij voor de cursus en bijkomende kosten een factuur sturen. De overeenkomst is dan bindend.

d. Mocht u onverhoopt willen annuleren, dan bent u toch kosten verschuldigd. Annulering dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan Maurik Paragliding.
Na reservering bedragen de annuleringskosten minimaal € 50,- .
Binnen 3 maanden voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten 30% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 75,-
Binnen 2 maanden voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten 50% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 75,-
Binnen 1 maand voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten 100% van het totale factuurbedrag

e. Bij vroegtijdige beëindiging van de cursus wordt geen (gedeeltelijke) restitutie verleend.

f. Maurik Paragliding is gerechtigd de cursus af te gelasten en/of te verplaatsen naar een andere datum en/of plaats, in het geval van onvoldoende inschrijvingen of en omstandigheid welke het veilig uitvoeren van een cursus niet mogelijk maakt.

g. Maurik Paragliding kan naar eigen inzicht wijzigingen van gegevens in publicaties en vooraankondigingen aanbrengen, indien zij dit nodig acht, onder de voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de prijs van de cursus. Zodra relevante wijzigingen bekend zijn worden deze meegedeeld aan de cursisten.

h. Indien de cursist de vlieguitrusting huurt van Maurik Paragliding, is de cursist verantwoordelijk voor schade of diefstal van de vlieguitrusting tot een maximum van €2.500,-.

i. Cursisten zijn tijdens de cursussen WA verzekerd tot een maximum van €1.500.000,- met een eigen risico van €250,- per gebeurtenis, voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.

j. Het beoefenen van Paragliding vereist een goede gezondheid. Bij inschrijving dient elke cursist een eigen medische verklaring volledig in te vullen en te ondertekenen.

11 Aansprakelijkheid

Het beoefenen van een luchtsport zoals Paragliding kan gevaarlijk zijn. Cursist en/of deelnemer aan evenementen en reizen en/of passagier en/of koper en/of huurder van geleverde producten of diensten van Maurik Paragliding, dient er rekening mee te houden dat men verwondingen kan oplopen die kunnen leiden tot blijvend letsel of overlijden. Door Maurik Paragliding noch door haar medewerkers (piloten en (hulp)instructeurs) noch haar leveranciers, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor elke vorm van schade of letsel die men als gevolg van actieve of passieve deelname aan luchtsporten, waaronder Paragliding, treft.

Maurik Paragliding heeft een aansprakelijkheidsverzekering die schade aan derden dekt, maar de cursist en/of deelnemer van evenementen en reizen en/of passagier is uitgesloten van dekking onder deze verzekering voor schade of letsel dat henzelf overkomt. Indien genoemden een ongeval treft, draagt men zelf alle gevolgen daarvan. Genoemden dienen zelf te controleren of de eigen verzekeringen in overeenstemming zijn met de eigen eisen op dit gebied.

Cursist en/of deelnemer aan evenementen en reizen en/of passagier en/of koper en/of huurder van geleverde producten of diensten van Maurik Paragliding vrijwaart Maurik Paragliding van aanspraken door derden.

12 Toepasselijk recht

Elke rechtsverhouding tussen Maurik Paragliding en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact op

We horen graag van je!

Onleesbaar? Nieuwe code captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken